Request for Consultant Services Proposal (RFP) Content development (Local service provider only) AtFHI 360


*ENGLISH Below**

การจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อพัฒนาเนื้อหา (Content development) ประชาสัมพันธ์ และบริหารออนไลน์แพลตฟอร์ม เพื่อเพิ่มความต้องการรับบริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการ EpiC ประเทศไทย

โครงการ EpiC (Meeting Targets and Maintaining Epidemic Control) ประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยแผนฉุกเฉินประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) ผ่านทางองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) ซึ่งดำเนินการโดยองค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล (FHI 360) และองค์กรภาคี มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลัก ได้แก่ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) สาวประเภทสอง (TGW) และพนักงานบริการ (SW) ผ่านการให้บริการเอชไอวีเชิงนวัตกรรมที่ครอบคลุม และสอดคล้องกับความต้องการจำเพาะของกลุ่มประชากรเป้าหมาย อาทิ การให้บริการสุขภาพที่มีชุมชนเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน (Key Population-Led Health Services Model – KPLHS) ร่วมกับหน่วยงานภาคประชาสังคม ได้แก่ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (Institute of HIV Research and Innovation – IHRI) มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ มูลนิธิเอ็มพลัส สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และองค์กรแคร์แมท เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกัน และการรักษาเอชไอวี อาทิ การบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การบริการยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อ (ยาเพร็พ) และการรักษาด้วยยาต้านไวรัสภายในวันเดียวสำหรับผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ใน 10 จังหวัด อันประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี พิษณุโลก สงขลา สมุทรปราการ และอุบลราชธานี รวมทั้งมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความยั่งยืนของการบริการเอชไอวีที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้งบประมาณสนับสนุนในประเทศ พร้อมทั้งมุ่งขยายการให้การสนับสนุนเชิงวิชาการแก่พื้นที่เร่งรัดปัญหาเอดส์อีก 18 จังหวัด เพื่อยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2573

เพื่อส่งเสริมการทำงานเชิงรุกในการเข้าถึงกลุ่มประชากรหลักที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มหญิงข้ามเพศ (Transgender women)ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มความต้องการด้านเอชไอวี (Demand for HIV Services) อันได้แก่ การเพิ่มความต้องการรับยาเพร็พ (PrEP) และการสร้างความตระหนักในการการเชิญชวนคู่ของผู้รับบริการที่มีผลเอชไอวีเป็นบวกเข้ารับการตรวจเอชไอวี (Index Testing) การส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายที่มีผลเลือดบวกเข้าสู่ระบบการรักษา และการค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยง รวมไปถึงการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มหญิงข้ามเพศ

โครงการมีแผนที่จัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อพัฒนาเนื้อหา (Content development) ประชาสัมพันธ์ และบริหารออนไลน์แพลตฟอร์ม [TS1] เพื่อเพิ่มความต้องการรับบริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการบนออนไลน์แพลตฟอร์ม อันได้แก่ Facebook, Google และ Twitter โดยทำงานร่วมกับทีมวิชาการของทางโครงการฯในระยะเวลา 6 เดือน

เป้าหมาย

 1. เพื่อเพิ่มความต้องการด้านการตรวจ HIV ในกลุ่มหญิงข้ามเพศ (Transgender Women)
 2. เพื่อเพิ่มความต้องการในการรับบริการยา PrEP ในกลุ่มหญิงข้ามเพศ (Transgender Women)
 3. เพื่อเพิ่มความตระหนักในการชวนคู่มาตรวจเลือดหาเชื้อ HIV ในกลุ่มหญิงข้ามเพศ (Transgender Women)

บริการที่ต้องการ

หมวดที่ 1 การบริหารสื่อโซเชี่ยวมีเดียที่กำหนดเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของโครงการ

Social Media Budget Allocation

Platform

Expected Amount

Expected Total amount

Social Media Management for both Facebook and Twitter

 1. Facebook page or individual influencer and management

15

15

 1. Twitter Influencer

5 / month

30

 1. Content development and related-graphic design

5/ month

30

สหมวดที่ 2 เครื่องมือและสื่อสนับสนุน

1. วิดีโอจำนวน 1 ชิ้น

ผลิตวิดีโอจำนวน1ชิ้นเพื่อสนับสนุนงานชวนคู่มาตรวจ

2. Google Advertisement

แคมเปญโฆษณาทาง Google ในพื้นที่ กทม. พัทยา หาดใหญ่ และเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 6 เดือน

คุณสมบัติ

· มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเรื่อง Online Marketing บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่กล่าวมาข้างต้นและสามารถ่อวิเคราะห์ข้อมูล ผลลัพท์ วางแผน และออกแบบกลยุทธ์การทำงานของแต่ละเดือนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการได้

· มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องการเขียนงานโฆษณาและการตลาด

· มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเนื้อหา (Content development) ที่เกี่ยวข้องกับด้านเรื่องการป้องกันและรักษาเอชไอวี/เอดส์

· มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มประชากรเป้าหมาย อันได้แก่ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM), พนักงานบริการ (Sex worker) และหญิงข้ามเพศ (Transgender women)

· มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทย

· มีความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษย์ชนและความอ่อนไหวต่อเพศ เพศสภาวะ และเพศวิถี

เกณฑ์การประเมิน (Evaluation Criteria)

 1. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ต้องการ 25%**
 2. มีความสามารถในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 25%**
 3. มีประสบการณ์การทำงานในการบริหารสื่อออนไลน์ 10%**
 4. ความคุ้มค่าของราคาที่เสนอมา 25%**
 5. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างเป็นมืออาชีพ 15%**

ส่งใบสมัครมาที่

หากผู้ใดสนใจ กรุณาส่งประวัติและตัวอย่างผลงานบางส่วน รวมทั้งแนวคิดในการจัดกิจกรรมและงบประมาณ มาที่คุณเทิดชัย สัตยพานิช เจ้าหน้าที่วิชาการอาวุโสด้านกลุ่มประชากรหลัก อีเมล**: tsattayapanich@fhi360.org** ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

Request for Consultant Services Proposal (RFP) Content development local service provider only

Hiring third parties to develop content development, public relations and online management**
platforms to increase the demand for HIV services to the target audience of the EpiC project.
Thailand **

EpiC (Meeting Targets and Maintaining Epidemic Control) Thailand, supported by the U.S.President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) through the United States Agency for International Development (USAID), is managed and implemented by Family Health International(FHI 360) and its implementing partner organizations, aims to reduce H IV infection among the key populations, namely men who have sex with me (MSM), transgender women (TGW) and service workers (SW) through comprehensive innovative HIV services for specific needs of the target key populations, such as, Key Population-Led Health Services Model – KPLHS, together with civil society organizations, namely the Institute of HIV Research and Innovation (IHRI), Service Workers Foundation (SWING), Mplus Foundation (Mplus), Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT) and Caremat Organization(Caremat) to promote access to HIV prevention and treatment services such as HIV and STIs testing services, pre-exposure antiretroviral (PrEP) and same day ART working across 10 provinces including Bangkok, Chonburi, Chiang Rai, Chiang Mai, Nonthaburi, Pathum Thani, Phitsanulok, Songkhla, Samut Prakan and Ubon Ratchathani, as well as focus on working with government agencies including the National Health Security Agency and the CDC, the Ministry of Public Health to ensure the sustainability of HIV services to meet the needs of the target key populations through domestic funding, while expanding technical support to accelerate 18 provinces to ending AIDS in Thailand by 2030.

The project promotes proactive work to reach high-risk key populations, in accordance with the strategic plan for increasing demand for HIV services, including, increasing the PrEP demands, index testing, ART referral and ART initiation, and HIV self-testing, as well as, reducing stigma and discrimination in transwomen context.

The project plans to hire third parties consultant to work with the project technical team for a period of 9 months to develop content development, promote and manage online platforms to increase the demand for HIV services to the key populations on online platforms, such as, Facebook, Google and Twitters.

Objectives

 1. To increase testing uptake among transgender women.
 2. To increase PrEP uptake among transgender women.
 3. To improve index testing performance among transgender women.

Deliverables

Category 1 Social Media Platform management to achieve project’s goals.

Platform

Expected Amount

Expected Total amount

Social Media Management for both Facebook and Twitter

 1. Facebook page or individual influencer and management

15

15

 1. Twitter Influencer

5 / month

30

 1. Content development and related-graphic design

5/ month

30

Category 2 Supporting marketing tools, campaigns and medias.

1. 1 Video

Produce 1 Video to support index testing service

2. Google Advertisement

1 campaign on Google Ad. in the area of Bangkok, Songkhla, Chaing Mai and Pattaya for 6 months

Qualifications

· Have experience and expertise in online marketing on online platforms and be able to analyze data,
results, plan and design each month’s work strategy in accordance with the objective of achieving
the project’s goals.**

· Experience and expertise in advertising writing and marketing.**

· Experience and expertise in content development Content development related to HIV/AIDS
prevention and treatment.**

· Have experience and expertise in developing content related to the lifestyle of the target key
populations, including: MSM, SW,TGW.**

· Understand and familiar with Thailand’s AIDS prevention and ending strategy.**

· Have an understanding of the principles of human rights and gender sensitivity, gender roles and
gender identity.**

Evaluation Criteria

· Demonstrated understanding of the required technical area 25%**

· Soundness of Social Media approach 25%**

· Demonstration of past experience 10%**

· Value for the proposed cost 25%**

· Clarity/professionalism of proposal and communication 15%**

How to apply

Submit your application to If anyone is interested, please send a history and some examples of the work, as well as the idea of organizing events and budgets, to Thirdchai Sattayapanich, Senior Technical Officer for key populations, email : tsattayapanich@fhi360.org by 27 February 2022.**